algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Last updated January 03, 2022


Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Gravity Displays B.V. ("Company", “we”, “us”, or “our”), betreffende uw toegang tot en gebruik van de gravitydisplays.com website, alsmede elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele toepassing die daarmee verband houdt, eraan gekoppeld is of anderszins ermee verbonden is (gezamenlijk de "Site"). Wij zijn geregistreerd in the Netherlands en hebben onze statutaire zetel te Marconiweg, 10, Vianen, Utrecht 4131 PD. Our VAT number is NL862726840B01. U stemt ermee in dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPZETTEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt"-datum van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u ziet af van elk recht op specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging. Zorg ervoor dat u de toepasselijke Voorwaarden controleert telkens wanneer u onze Site gebruikt, zodat u begrijpt welke Voorwaarden van toepassing zijn. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting in een dergelijk rechtsgebied of land. Personen die ervoor kiezen de Site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit derhalve op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

The Site is niet op maat gemaakt om te voldoen aan industriespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), dus als uw interacties aan dergelijke wetten onderhevig zouden zijn, mag u deze Site niet gebruiken. U mag de Site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waar zij verblijven (over het algemeen jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van, en onder direct toezicht staan van, hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze Gebruiksvoorwaarden laten lezen en ermee akkoord laten gaan voordat u de Site gebruikt.


2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's, en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's die erin voorkomen (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of aan ons in licentie zijn gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke mededingingswetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De Inhoud en de Merken worden verstrekt op de Site "AS IS" voor uw informatie en persoonlijk gebruik alleen. Behalve indien uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden van Gebruik, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Marks worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, doorgegeven, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en de Site te gebruiken en een kopie van een deel van de Inhoud te downloaden of af te drukken om waartoe u zich op de juiste wijze toegang hebt verschaft, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.


3.GEBRUIKERSVOORSTELLINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn; (2) zult u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken; (3) bent u handelingsbekwaam en stemt u ermee in zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te houden; (4 u bent niet jonger dan 13 jaar; (5) ben je geen minderjarige in het rechtsgebied waar u verblijft, of als je minderjarig bent, heb je toestemming van hun ouders hebben gekregen om de Site te gebruiken; (6) zult u geen toegang krijgen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anders; (7) zult u de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doel; en (8) uw gebruik van de Site niet in strijd zal zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.


4. GEBRUIKERSREGISTRATIE

U kunt worden verzocht zich op de Site te registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.


5.PRODUCTEN

Wij stellen alles in het werk om de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de op de Site beschikbare producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij garanderen echter niet dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten juist, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zijn, en het is mogelijk dat uw elektronische beeldscherm de werkelijke kleuren en details van de producten niet nauwkeurig weergeeft. All products are subject to availability , en wij kunnen niet garanderen dat de artikelen in voorraad zullen zijn . Wij behouden ons het recht voor om producten te allen tijde en om welke reden dan ook stop te zetten. Prijzen van alle producten zijn aan verandering onderhevig.


6.AANKOPEN EN BETALING

Wij accepteren de volgende vormen van betaling:

- Ideal
- PayPal
- Bancontact
- Banktransfer
- Sofort

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u via de Site doet. U stemt er verder mee in om uw account- en betalingsinformatie, met inbegrip van e-mailadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Omzetbelasting zal worden toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. Wij kunnen de prijzen te allen tijde wijzigen. Alle betalingen worden in Euros.

U gaat ermee akkoord alle kosten te betalen tegen de op dat moment geldende prijzen voor uw aankopen en eventuele verzendkosten, en u machtigt ons uw gekozen betalingsprovider te belasten voor dergelijke bedragen bij het plaatsen van uw bestelling. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling, zelfs indien wij reeds hebben verzocht of betaling ontvangen.

Wij behouden ons het recht om een bestelling die via de Site wordt geplaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, beperken of de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden, of per bestelling annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op orders die geplaatst zijn door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde betalingsmethode, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons goeddunken lijken te worden geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.


7. RETURN BELEID

Lees ons retourbeleid op de site voordat u iets koopt.


8.VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet bezoeken of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de Site ter beschikking stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met enige commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site, gaat u ermee akkoord om niet:
 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site halen om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie te weten te komen, zoals gebruikerswachtwoorden.
 • veiligheidsgerelateerde functies van de Site te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud verhinderen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de Site en/of de daarop aanwezige Inhoud afdwingen.
 • Ons en/of de Site in diskrediet te brengen, te bezoedelen of anderszins te schaden, naar onze mening.
 • Informatie verkregen van de Site te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 • Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 • De Site te gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Niet-toegestane framing van of koppelingen naar de Site.
 • geen virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of te verzenden (of pogingen daartoe te doen), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het continu plaatsen van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik en genot van de Site door anderen wordt belemmerd of waardoor het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wordt gewijzigd, aangetast, verstoord, gewijzigd of gestoord. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 • geautomatiseerd gebruik te maken van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of gebruik te maken van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Het copyright of andere eigendomsrechten verwijderen van enige Inhoud.
 • Pogingen om zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 • materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passive collection mechanisms" of "pcms").
 • De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten te verstoren, te onderbreken of overmatig te belasten.
 • onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van een deel van de Site aan u lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.
 • Pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de Site, of een deel van de Site, te voorkomen of te beperken.
 • De software van de Site kopiëren of aanpassen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behoudens voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, het ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software die op enigerlei wijze deel uitmaakt van of deel uitmaakt van de Site.
 • Behalve als gevolg van standaardgebruik van zoekmachines of internetbrowsers, geen geautomatiseerde systemen gebruiken, lanceren, ontwikkelen of verspreiden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, robots, spiekhulpprogramma's, scrapers of offline lezers die toegang krijgen tot de Site, of het gebruiken of lanceren van ongeoorloofde scripts of andere software.
 • Een aankoopagent of aankoopbemiddelaar gebruiken om aankopen te doen op de Site.
 • Ongeoorloofd gebruik te maken van de Site, inclusief het elektronisch of anderszins verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
 • De Site te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomsten genererende onderneming of commerciële onderneming.
 • Uw profiel te verkopen of anderszins over te dragen.
 • De Site te gebruiken om te adverteren of aan te bieden goederen en diensten te verkopen.


9.BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

De Site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te zenden of te plaatsen. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden aan ons of op de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties, of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk, "Bijdragen"). Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) Bijdragen kunnen bekeken worden door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u overdraagt, worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Site. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u dat:
 • De creatie, distributie, transmissie, publieke vertoning of voorstelling, en de toegang, het downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van derden, en zullen dat ook niet doen.
 • U bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijstellingen en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elk van deze identificeerbare individuele personen te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Uw Bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van aansporing.
 • Uw Bijdragen zijn niet obsceen, ontuchtig, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, smadend, of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
 • Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
 • Uw Bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een bepaalde persoon of klasse van personen te bevorderen.
 • Uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, voorschrift of regel.
 • Uw Bijdragen maken geen inbreuk op de privacy of publiciteitsrechten van derden.
 • Uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet betreffende kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
 • Uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet betreffende kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
 • Uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken niet naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de Site of de Marktplaatsaanbiedingen in strijd met het voorgaande vormt een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site en de Marktplaatsaanbiedingen te gebruiken.


10.BIJDRAGE LICENTIE

U en de Site komen overeen dat wij alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, mogen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).

Door het indienen van suggesties of andere feedback met betrekking tot de Site, gaat u ermee akkoord dat wij dergelijke feedback kunnen gebruiken en delen voor welk doel dan ook, zonder u daarvoor te vergoeden.

Wij doen geen enkele aanspraak gelden op uw bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten met betrekking tot uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u op enig gebied op de Site worden verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van enige en alle verantwoordelijkheid en af te zien van enige juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.


11.INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of het Marktplaatsaanbod ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons mogelijk is voor enige vermeende of werkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.


12.TERREINBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar ons eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van een van uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enige wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site verwijderen of anderszins onbruikbaar maken; en (5) de Site anderszins beheren op een wijze die bedoeld is om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site en het Marktplaatsaanbod te vergemakkelijken.


13.PRIVACY BELEID

Wij geven om privacy en veiligheid van gegevens. Please review our Privacy Policy:https://gravitydisplays.com/privacy-policy/. Door de Site of het Marktplaatsaanbod te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houdt u er rekening mee dat de site en het marktaanbod worden gehost in de Netherlands. Als u de Site of het Marktplaatsaanbod bezoekt vanuit een andere regio in de wereld met wetten of andere vereisten voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonsgegevens die verschillen van de wetten die van toepassing zijn in deNetherlandsdan draagt u, door uw voortgezet gebruik van de Site, uw gegevens over aan deNetherlandsen u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in deNetherlands. Verder accepteren, vragen of verzoeken wij niet bewust om informatie van kinderen en verkopen wij niet bewust aan kinderen. Daarom, in overeenstemming met de U.S. Children's Online Privacy Protection Act, als wij daadwerkelijk kennis krijgen dat iemand onder de leeftijd van 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt zonder de vereiste en controleerbare toestemming van de ouders, zullen wij die informatie van de Site verwijderen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.


14.TERMIJN EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE EN HET MARKTPLAATSAANBOD TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN WELKE PERSOON DAN OOK, OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER ENIGE REDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING WEGENS SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. KUNNEN WIJ UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE EN HET MARKTPLAATSAANBOD BEËINDIGEN OF VERWIJDEREN YOUR ACCOUNT AND ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN.

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde, ook al handelt u in naam van de derde. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en dwangmaatregelen tot rechtsherstel.


15.WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij zijn echter niet verplicht om de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om het Marktplaatsaanbod te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site of het Marktplaatsaanbod.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site en de Marktplaatsaanbiedingen te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site of het Marktplaats-aanbod op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of het Marktplaatsaanbod tijdens een downtime of onderbreking van de Site of het Marktplaatsaanbod. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden opgevat als een verplichting om de Site of het Marktplaatsaanbod te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of uitgaven in verband daarmee te leveren.


16.TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten vandeNetherlands, en het gebruik van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien u uw gewone verblijfplaats in de EU hebt en u een consument bent, geniet u bovendien de bescherming die u wordt geboden door de dwingende bepalingen van de wet van het land waar u woont. Gravity Displays B.V. en u beiden akkoord zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Vianenwat betekent dat u een vordering kunt instellen om uw rechten als consument te verdedigen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden in de Netherlandsof in het EU-land waar u verblijft.


17.GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat u hier kunt raadplegen: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Indien u dit onderwerp onder onze aandacht wilt brengen, kunt u contact met ons opnemen.


18. CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op de Marktaanbiedingen, waaronder beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.


19. DISCLAIMER

DE SITE IS VOORZIEN OP EEN 'AS-IS' EN 'AS-AVAILABLE' BASIS. JIJ GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE SITE OP UW EIGEN RISICO IS. AAN DE VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN EEN AAN DEZE SITE GEKOPPELDE WEBSITES EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) LICHAMELIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF IETS DERGELIJKS DIE KAN WORDEN OVERGEDRAGEN AAN OF VIA DE SITE DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (6) ELKE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPOST, VERZONDEN OF ANDERSZINS VIA DE SITE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN NIET, OF DE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH NEMEN VOOR EEN PRODUCT OF DIENST WAARVOOR WORDT GEADVERTEERD OF DIE WORDT AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, EEN HYPERLINK WEBSITE, OF EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WE ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN EVENTUELE DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ALS MET DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELK MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, U MOET U UW GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG ZIJN WAAR NODIG.


20.BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, VOORBEELD-, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE ALLES WAT HIERIN IN TEGENDEEL IS VERVAT, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT DE EVENTUEEL DOOR U AAN ONS BETAALD BEDRAG . BEPAALDE WETTEN VAN AMERIKAANSE STATEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.


21.SCHADELOOSSTELLING

U gaat akkoord met te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners, en werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria en -kosten, gemaakt door een derde als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Site; (2) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (3) elke inbreuk op uw verklaringen en garanties in deze gebruiksvoorwaarden; (4)uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) enige openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van alle zaken waarvoor u ons dient te vrijwaren, en u stemt ermee in, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke vorderingen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze schadeloosstelling valt, zodra wij hiervan op de hoogte zijn.


22.GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij zullen handhaven bepaalde gegevens die u aan de Site doorgeeft met het oog op het beheer van de prestaties van de Site, alsmede gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel we regelmatig routine back-ups maken van gegevens, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verstuurt of die betrekking heeft op een activiteit die u met behulp van de Site hebt ondernomen. Je gaat akkoord. dat wij geen aansprakelijkheid jegens u hebben voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons voortvloeiend uit een dergelijke verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.


23.ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden. U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN DOCUMENTEN OVER TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GESTART OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of eisen die voortvloeien uit wetten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of het bewaren van niet-elektronische documenten vereisen, of van betalingen of het verlenen van kredieten op een andere wijze dan langs elektronische weg.


24.GEBRUIKERS EN BEWONERS VAN CALIFORNIË

Indien een klacht met ons niet bevredigend wordt opgelost, kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs schriftelijk op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of per telefoon op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.


25.DIVERSE

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Indien wij enig recht of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor zover de wet dit toestaat. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging, of het uitblijven van actie veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er wordt geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschaprelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden.


26.CONTACT OPNEMEN

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

Gravity Displays B.V.
Marconiweg, 10
Vianen, Utrecht 4131 PD
Netherlands
li > ul { list-style-type: circle; } ul > li > ul > li > ul { list-style-type: square; } ol li { font-family: Arial ; }